WATERSCHAPSBLADWatervergunning voor het aanleggen en hebben van een duiker in het primaire oppervlaktewaterlichaam Lakeyse Leigraaf voor het plaatsen van een netstation te Siebengewald

Bekendmaking voor Natuur en milieu | Water in Waterschap Peel en Maasvallei

Geplaatst op Lokaalnieuwssiebengewald.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen siebengewald
  2. WATERSCHAPSBLADWatervergunning voor het aanleggen en hebben van een duiker in het primaire oppervlaktewaterlichaam Lakeyse Leigraaf voor het plaatsen van een netstation te Siebengewald

Natuur en milieu | Water Gochsedijk Siebengewald Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen waterschap Siebengewald

Het dagelijks bestuur van Waterschap Peel en Maasvallei maakt bekend dat bij besluit van 15 mei 2013, onder het stellen van voorschriften, een watervergunning als bedoeld in artikel 6.13 van de Waterwet is verleend voor het aanleggen en hebben van een duiker in het primaire oppervlaktewaterlichaam Lakeyse Leigraaf voor het plaatsen van een netstation, gelegen aan de Gochsedijk 61 te Siebengewald in de gemeente Bergen (vergunningnummer 2013.09122). Bezwaar Tegen de watervergunning kan op grond van artikel 7.1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van 15 mei 2013 tot en met 26 juni 2013 door belanghebbenden bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Peel en Maasvallei, Postbus 3390, 5902 RJ Venlo. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Voorlopige voorziening De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6.16 van de Awb schorst de werking van het bezwaar dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend en onverwijlde spoed gelet op de betrokken belangen dit vereist, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, locatie Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. De indiener van het verzoekschrift dient daarbij een afschrift van het bezwaarschrift te overleggen. Bij genoemde rechtbank kan ook digitaal een voorlopige voorziening worden aangevraagd via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiertoe dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden. Voor het treffen van een voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

Unknown

 Lokaalnieuwssiebengewald.nl Redactie

Lokaalnieuwssiebengewald.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Siebengewald. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Siebengewald

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.