STAATSCOURANTVaststelling bestemmingsplan ‘Siebengewald’, Bergen (Li)Aanleiding en locatie.Ter inzage.Beroep.Vragen.

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Bergen (Li)

Geplaatst op Lokaalnieuwssiebengewald.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen siebengewald
  2. STAATSCOURANTVaststelling bestemmingsplan ‘Siebengewald’, Bergen (Li)Aanleiding en locatie.Ter inzage.Beroep.Vragen.

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend, dat de gemeenteraad in de vergadering van dinsdag 19 februari 2013 het bestemmingsplan Siebengewald heeft vastgesteld (IDN nummer NL.IMRO.0893.BP11005SIESIE-VA01). Het plangebied van het bestemmingsplan Siebengewald beslaat de gehele bebouwde kom van Siebengewald met uitzondering van Groote Horst en voorziet in de actualisatie van het nu geldende bestemmingsplan voor Siebengewald. Van donderdag 7 maart 2013 t/m 17 april 2013 liggen het bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad en de bijbehorende stukken voor eenieder ter inzage. De stukken liggen voor eenieder ter inzage in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 2 te Nieuw Bergen. U kunt de stukken inzien tijdens de openingstijden van het Klant Contact Centrum. Voor het inzien van de stukken dient u zich te melden bij de centrale balie. U kunt het digitale bestemmingsplan ook inzien via www.bergen.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl. Het instellen van beroep tegen het vaststellingsbesluit is mogelijk gedurende bovengenoemde inzagetermijn voor: • Degene die tijdig zienswijzen hebben ingebracht en belanghebbende zijn; • Belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze tegen het ontwerpbesluit bij de gemeenteraad kenbaar te maken; Het beroepschrift moet gestuurd worden naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Degene die beroep instelt kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Wordt dit verzoek niet binnen de beroepstermijn gedaan, treedt het door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan in werking direct na afloop van de beroeptermijn. Als een verzoek om voorlopige voorziening binnen de beroepstermijn is ingediend, treedt het vastgestelde bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. De adressering van het verzoek om voorlopige voorziening is gelijk aan die van het beroepschrift. Aan de indiening van zowel het beroepschrift als een voorlopige voorziening zijn griffiekosten verbonden. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum, telefoon (0485) 34 83 83.

Unknown

 Lokaalnieuwssiebengewald.nl Redactie

Lokaalnieuwssiebengewald.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Siebengewald. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Siebengewald

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.